21 Nisan 2018 13:23

Beykoz’da Öve Öve Bitirilemeyen Planlar İptal Edildi!

”Beykoz’da planlar yolda” güzellemeleriyle öve öve bitirilemeyen planlar iptal edildi. Şehir Plancıları Odası’nın, Beykoz’un planlarına yönelik açmış olduğu dava sonuçlandı. Mahkeme, Beykoz’un 1. Bölge planlarını iptal etti.

”Beykoz’da planlar yolda” güzellemeleriyle öve öve bitirilemeyen planlar iptal edildi. Şehir Plancıları Odası’nın, Beykoz’un planlarına yönelik açmış olduğu dava sonuçlandı. Mahkeme, Beykoz’un 1. Bölge planlarını iptal etti.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin İstanbul 4. İdare Mahkemesi’ne açmış olduğu davadan kara çıktı. Yapılan yargılama sonucu Beykoz 1.Bölge 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım imar Planı ile Beykoz 1. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı’nın tamamının iptaline karar verildi. Oysa ki planlar müjde şeklinde sunulmuştu.

Sekiz yıl önce başlayan çalışma sonucu oluşturulan Beykoz 1.Bölge 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Gümüşsuyu, İncirköy Soğuksu, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Göksu ve Yenimahalle’nin bir kısmını kapsıyordu.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından açılan dava dilekçesinde öngörülen nüfus için yeterli donatı olmaması gibi konulara değinildi.

“Planlama alanının büyük bir kısmının Maliye Hazinesine ait olduğu planlama alanındaki mevcut konutların büyük kısmının tek katlı ya da iki katlı yapılar olduğu, dört kat üzeri yükseklikte yapının ise çok düşük oranda olduğu, koruma amaçlı imar planı ile alanın doğal sit niteliğinin sürdürülmesi ve korunmasına ilişkin önlemlerin oluşturulmadığı, alanın bitki örtüsünün ve doğal yapısının dikkate alınmadığı, doğal yapının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesine yönelik kararların alınmadığı” şeklinde iafedelerin yer verildiği dava dilekçesinde, Orman ve Boğaziçi Koruma Alanı ile bitişik doğal sit alanı olan planlama bölgesinde bölgesel gelişme eğilimleri belirlenmeden aynı anda uygulama imar planlarının da yapılması parçacı kararlara yol açacağından bütüncül yaklaşımına, planlamanın hiyerarşik dizgisine aykırı olduğu’na yer verildi.

Dava konusu koruma amaçlı imar planlarının 1/100.000 İstanbul Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu, dava konusu koruma amaçlı imar planı güncel hali hazır haritalara üzerine hazırlanmadığı, dava konusu koruma amaçlı imar planı ile öngörülen nüfus için yeterli donatı alanının yaratılmadığı plan notları ve plan üzerinde belirlenen yapılaşma koşullarının üzerinde imar haklarının tanımlandığı, ayrıcalıklı imar haklarının tanımlandığı, ayrıcaklı imar hakları oluşturan plan notları ile planlama alanı nüfus ve yapı yoğunluğunu arttırdığı, koruma amaçlı imar planı kapsamında yer alan özel eğitim tesis alanına ilişkin karar getirilmediği, dava konusu koruma amaçlı imar planlarının iptali gerektiği…” iddiaları ileri sürüldü.

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın savunması”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan savunmada ise “dava konusu koruma amaçlı planların meri mevzuat doğrultusunda hazırlandığı, mevzuatlara aykırı herhangi bir husus bulunmadığı, dava konusu planların eş zamanlı olarak onaylanmasında ilgili mevzuat gereği herhangi bir sakınca bulunmadığı, koruma amaçlı imar planlarının halihazır haritalar üzerinde hazırlandığı, dava konusu alanlarda sosyal donatı alanına ilişkin yönetmelikte belirlenen azami sınıra uyulduğu ayrıca 6292 sayılı yasa kapsamında proje alanı ilan edilen yerlerde imar uygulaması yaparak % 38.7 donatı alan ayrıldığı, özel eğitim tesisine ilişkin alanda önceki onaylı planların esas alındığı, bu durumunda planlama ilke ve şehircilik esaslarına uygun olduğu, davanın reddi gerektiği.” ifadelerine yer verdi. İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından yapılan son duruşmada dava konusu imar planlarının tamamının iptaline oy birliği ile karar verildi. Çıkan karar sonrası planların iptal olmaması için bir üst mahkemeye ve Danıştay’a itiraz edileceği öğrenildi.