8 Eylül 2020 13:16

Beykoz Belediyesi bu sorulara ne cevap verecek?

Cemal Sataloğlu’nun sorularının açıklığa kavuşması bekleniyor.

Beykoz Belediyesi bu sorulara ne cevap verecek?

CHP İBB ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, Beykoz Belediyesi’ne soru önergesi sundu.

Hazırlamış olduğu 3 önergedeki soruları, açıklamaları ile beraber gerekli kişilerden yanıt alındığında Beykoz Aktüel olarak yanıtları da paylaşacağız.

BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesinde yer alan;

“Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.” İfadeleri ile soru önergesinin önemi kanunda izah edilmiştir. 

Cemal Sataloğlu hazırladığı 3 önergede şu ifadeleri kullanarak cevabını bekliyor: “İdarenin,  2 Eylül 2019 tarihinde belediye meclis gündemine getirdiği Beykoz İlçesi  Anadoluhisarı Mahallesi 1006 ada 32 parsel sayılı 1948,02 m2 yüzölçümlü taşınmazın Millet kıraathanesi olarak halkımızın hizmetine sunulması için kiralanması hakkında Emlak ve İstimlak müdürlüğünün 3 nolu teklifi hukuk komisyonunda görüşülmüş ve İlgili teklif 04.09.2019 tarih 2019/87 numaralı karar numarası ile oy çokluğu ile kabul edilmişti.

İlgili meclis kararında, Galip Öztürk Turizm Yatırımları Anonim şirketi mülkiyetinde bulunan 1.2.3.4 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin 10 yıllığına kiralanması karşılığında   26.620,00 TL bedeli aşmamak koşuluyla kiralanması uygun bulunmuştu.

İdare ilgili taşınmaz ile ilgili yerel basına da yansıyan projeler ve tadilat çalışmaları yaptırarak açılmaya hazır hale getirmişti.

İlgili taşınmazda millet kıraathanesi bünyesinde hangi hizmetlerin halka sunulacağı hakkında idarenin beyanları yerel basında yer buldu.

Fakat ilgili taşınmaz içindeki taşınır malzemelerin yakın geçmişte binada görülen risk nedeniyle boşaltılmaya başlanmış olduğu görülmekte olduğu ve millet kıraathanesinin Çubuklu mahallesi 811 ada 4 parselde yer alan binanın üst katına taşınacağı bilgisi meclise verildi. 

Bilindiği üzere ilgili taşınmaz geçmiş dönemlerde kat karşılığı ilgili firmaya verilmiş olup ve karşılığında bazı bağımsız bölümlerinin mülkiyeti Beykoz Belediyesinde kayıtlı olan bir gayrimenkuldür.

İdare, Anadoluhisarı Mahallesi 1006 ada 32 parsel sayılı 1948,02 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki  tadilat bakım onarım, tanıtım ve iç mimari projesi için ne kadar ödeme yapmıştır?

Geçmiş dönemde kat karşılığı verilmesine rağmen bina inşaatı sırasında, gerekli denetim görevini yapmayan sorumlular hakkında   idare hangi işlemi yapmıştır?

Kamunun parası harcanmadan önce ilgili taşınmazın riskli olup olmadığı ile ilgili neden bir çalışma yapılmamıştır?

İlgili taşınmaz için bugüne kadar ne kadar kira ödemesi yapılmıştır? 

    5393 sayılı belediye kanununun 26.maddesininde izah edildiği üzere yukarıda belirttiğim sorularımın belediye başkanlığı makamınca yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.”

Sataloğlu hazırladığı 3 önerge ile sorulara cevap aramakta olup ikinci önergesi ise şu şekildedir:

BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesinde yer alan;

“Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.”  İfadeleri ile soru önergesinin önemi kanunda izah edilmiştir. 

     İnsan hak ve hürriyetleri ve insani yardım vakfının müracaatına istinaden maliye bakanlığı’nın “08.05.2009 tarih ve 48107 vergi muafiyeti statüsüne uygunluk” yazısı üzerine 30.07.2003 tarihli ve 4962 sayılı kanunun 20.maddesine göre, bakanlar kurulunca 04.04.2011 tarih ve 2011/1799 sayılı kararı üzerine aşağıdaki ayrıntısı izah edilen kanunların bazı hükümleri için ilgili dernek muafiyet  sağlamıştır.

Bu kanunlar;

Gelir vergisi kanunu , Kurumlar vergisi kanunu, Katma değer vergisi kanunu ,veraset ve intikal vergisi kanunu, harçlar kanunu, Damga vergisi kanunu, Emvali milliye ve metruk eden veya mazbut vakıflardan bazı müessesat ile belediyelere satılabilecek arazi ve arsalar hakkındaki kanun, gümrük kanunu, taşıt kanunu, ihale kanunu, Vakıf hayrat kanunu, kültür ve tabiat varlıkları kanunudur.  

2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 12.maddesinde;” Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” denilmektedir. 

Keza ilgili kanunun 14.maddesinde istisna ve muafiyetlere ilişkin maddede ilgili vakfın ilan ve reklam vergisinden muaf olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

5737 sayılı vakıflar kanunu 77.maddesinde “Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır.” İfadesi ile  5737 sayılı kanunun 77. Maddesinin kanun gerekçesinde iş ve işlemlerden kastın vakfın, vakıf senedinde belirtilen faaliyet konularını içeren iş ve işlemler olduğu izah edilmiştir. Söz konusu ilgili vakfın vakıf kuruluş senedi 4.maddesinde vakıf faaliyetlerinin anlatıldığı bölümde yapılacak iş ve işlemler içinde reklam ilanı   faaliyet olarak açıklanmadığı halde, 

İdare,  Kavacık Mahallesi okul caddesindeki ilgili vakfın kullanmış olduğu alan için ilan ve reklam vergisi tahsilatını hangi kanuna istinaden yapmamıştır?

Görevini yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında hangi işlem yapılmıştır?

Tahsil edilemeyen tutar ne kadardır?

5393 sayılı belediye kanununun 26.maddesininde izah edildiği üzere yukarıda belirttiğim sorularımın belediye başkanlığı makamınca yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Soruların cevapları geldiği halde Beykoz Aktüel olarak gelen cevapları yayımlayacağız. Görevini yerine getirmeyen kamu görevlilerini soran Cemal Sataloğlu gelen cevapları şefaflığı ile gözler önüne serecek. Sataloğlu, 07.09.2020 tarihli metnindeki izah ettiği sorular ise aşağıda yer almıştır.

“21 günlük bir şirketin hangi teknik ve mali verileri yeterli görülmüştür?” sorusunu ise ilgili maddelere göre açıklaması ile yer vermiştir.

BEYKOZ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI’NA

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesinde yer alan;

“Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla kullanır. Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru belediye başkanı veya görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır.”  İfadeleri ile soru önergesinin önemi kanunda izah edilmiştir.  

 İdare, 07.04.2020 tarihinde yapmış olduğu 2020/160933 ihale kayıt numaralı , 3 ay iş süreli  Coronavirüs salgın hastalığı mücadele kapsamında açık ve kapalı alanların dezenfeksiyonu hizmet alımına ilişkin ihale sözleşmesini 16.04.2020 tarihinde (KDV hariç) 2.626.000,00 TL bedel ile  Cleanet temizlik hizmetleri Anonim şirketi ile imzalamıştır.

İhaleyi alan şirketin İTO kayıtlarına göre kuruluş tarihi 17.03.2020 ‘dir.İhalenin yapıldığı tarihi ise 07.04.2020’dir. 

İlgili şirketin sahibi Dnc medya yayıncılık ve bilişim hizmetleri AŞ. İsimli faaliyet konusu reklam ajanslığı olan bir şirkettir.

Şirketin kuruluşu ile ihalenin yapıldığı tarih arasında gün farkı hafta sonları dâhil toplamda 21 gündür.

Danıştay 13.dairesinin 2014/2770 sayılı kararında  açıkça izah edildiği şekilde ; 

 “Kamu ihale mevzuatında yer alan ihale usullerinden biri pazarlık usulü olup, bu ihalelerinde 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde  belirtilen temel ilkelere uygun olması gerektiği, pazarlık ihalelerine davet edilecekleri belirleme hususunda idarelerin sınırsız bir takdir yetkisinin olmadığı, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda kullanılması gerektiği, bu ihalelerin yargısal denetiminin şekli unsurlarla sınırlı kalamayacağı tabiidir.”   

Ayrıca ilgili kararda ;

  ihalelerde katılım ölçütlerinin belirlenmesinde mevzuat ve ilgili şartname hükümlerinde belirlenen teknik ve mali yeterliliklerin esas olduğu belirtilmektedir
İdare,   17.03.2020 tarihinde 100.000,00 TL sermaye ile kurulmuş bir şirkete, şirketin kuruluş tarihinden 21 gün sonra yapmış olduğu bir ihale için hangi kriterleri dikkate alarak, 4734 sayılı kanunun 21/b maddesine göre yapmış olduğu ihale için ilgili firmadan teklif almış ve sözleşme imzalamıştır?

21 günlük bir şirketin hangi teknik ve mali verileri yeterli görülmüştür?

2020/160933 sayılı ihalede ödenen toplam hakediş tutarı ne kadardır?

5393 sayılı belediye kanununun 26.maddesinde izah edildiği üzere yukarıda belirttiğim sorularımın belediye başkanlığı makamınca yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim.

Editör: Merve Şişman

İletişim: mervesisman136@gmail.com-Twitter: @mervsismn