27 Aralık 2016 11:11

2-B’DE YENİ HAKLAR

2-B’de yeni haklar başlığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yeni bir duyuru yayınladı.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ – DUYURU
 
07. Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 20.08.2016 tarihli 6745 sayılı Kanunun 69. Maddesiyle değişik 6292 sayılı Kanunun Geçici 4. Maddesi; “(1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; a) Süresi içinde başvurmayanlara altı ay başvuru süresi, b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi, c) Taksitli satışlarda,sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı ay ödeme süresi, verilir.
 
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sürenin son gününü izleyen üç aylık sürenin bittiği günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.
 
(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında kalanlar için satış bedeli; kendilerine yapılan tebligatta belirtilen ödeme süresinin son gününü izleyen günden, bu Kanun kapsamında ödeme yapmak amacıyla idareye başvurulduğu güne kadar geçecek süre için Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi aylık değişim oranları (TÜFE) toplamında artırılarak hesaplanır.” şeklinde düzenlenmiştir.
 
Bahse konu süre uzatımı 07 Mart 2017 tarihinde sona erecektir. Bu nedenle 6292 sayılı Kanunun 8. Maddesi çerçevesinde Belediyemize devredilen 2/B taşınmazlarının satışı sırasında, 07 Eylül 2016 tarihinden önce başvuru süresini kaçırmış, satış bedelini süresi içerisinde ödememiş veya satış sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödememiş vatandaşlarımızın 07 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kanundan yararlanmak için ivedi olarak Belediyemiz 2/B Taşınmaz Satış Şefliğine başvurması hususunu önemle rica ederiz. ( Erken başvuru yapanlar bedel artırımından daha az etkilenecektir.)
 
Ahmet AYDIN
Emlak ve İstimlak Müdürü